Miljömål

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på resurserna är en del av det målet.

Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt. 2009 och 2010 har mängderna hushållsavfall minskat något. Däremot ökade de igen under 2011. Samtidigt tas allt mer av material och energi i avfall också omhand.

Läs mer om:

Avfallstrappan - en ordning för hur vi bör behandla avfall

Konkreta mål för avfallshanteringen

Avfallet styrs i rätt riktning