Svenskarna återvinner mycket

Jämfört med länderna i övriga EU producerar svenskarna mindre sopor per person, i genomsnitt 458 kg jämfört med 471 kg under 2013.

I Sverige återvinns också förhållandevis mycket hushållsavfall. I Sverige gick 153 kg avfall per person till materialåtervinning 2013. För de 27 EU-länderna var genomsnittet 131 kg per person. Sverige tillhör de länder i världen som samlar in mest elavfall per person. Ungefär lika mycket återvanns genom biologisk behandling i Sverige och EU som helhet, men I Sverige rötas betydligt mer istället för att komposteras vilket ger såväl biogas som mer näringsrik biogödsel.

Sverige utvinner också mycket energi ur sitt avfall. I genomsnitt gick 228 kg per invånare till förbränning under 2013, jämfört med 123 kg per person i övriga EU. Bara Schweiz, Norge, Nederländerna och Danmark skickar mer avfall till energiutvinning än Sverige. Sverige tillhör de länder som utvinner mest energi från sina förbränningsanläggningar. Det beror delvis på att fjärrvärmen är väl utbyggd, så det är lätt att utnyttja den värme som produceras.

Tack vare att svenskarna sorterar ut så mycket avfall till återvinning behöver vi inte deponera så mycket sopor (lägga på soptipp). I Sverige deponerades 3 kg per person 2013, jämfört med 146 för hela EU. Bara Schweiz och Tyskland deponerar mindre avfall per person än Sverige.

Läs mer
Eurostats hemsida
och på European Environment Agency´s hemsida

Behandlad mängd hushållsavfall per invånare 2013. Källa Eurostat