Vanliga frågor

Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?

Svar: Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. De som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar måste lämna avfallet rent och väl sorterat för att de ska få betalt.

Är det verkligen miljövänligt att diska ut förpackningar för återvinning?

Svar: Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta, för hygienens skull. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte skölja ur förpackningarna under rinnande varmvatten.

Är det miljömässigt försvarbart att frakta avfall för återvinning kors och tvärs?

Svar: I regeringsutredningen "Resurs i retur" SOU 2001:102 konstateras att återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Slutsatserna grundas på sju olika livscykelanalyser som genomfördes 1998-2001. I samma regeringsutredning konstateras även att återvinning av tidningar är miljömässigt bra, slutsatserna grundas på tre olika forskningsrapporter som genomförts 1999-2001.

Även en sammanställning av 18 forskningsstudier som gjordes av KTH 2007 visar att återvinning leder till minskad energianvändning jämfört med om man bränner avfallet för att få energi. Ett möjligt undantag kan vara när förbränning av papper och kartong ersätter fossila bränslen. I vissa avseenden kan miljön då påverkas mer av återvinning än om man bränner avfallet.

2015 släppte Nordiska Ministerrådets en forskningsrapport Climate Benefits of Material Recycling. Resultaten visar att återvunna råvaror minskar klimatpåverkan avsevärt jämfört med att använda jungfruliga råvaror. Rapporten visar också data över klimatpåverkan för återvunnen råvara jämfört med förbränning av avfall. Till exempel är de minskade koldioxidutsläppen 55 procent när man återvinner plasten i stället för att förbränna den.

Ska jag peta bort vekhållaren från värmeljusen?

Ja, vekhållaren är gjord av järn, medan själva koppen är av aluminium. Om vekhållaren inte lossas innan den läggs i återvinningen fastnar hela koppen i magneten, där järn sorteras bort. Aluminiumet brinner då upp i smältverket istället för att kunna återvinnas till nytt material.

Såväl vekhållaren som själva koppen lämnas till kommunens insamling av metall. Men var för sig alltså. Om det finns stearinrester kvar kan de läggas i vanliga soppåsen.

Kan man lägga vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen?

Svar: Det går bra att lämna mindre mängder vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen. Om du har stora mängder, om du exempelvis arbetar hemma, bör du kontakta en lokal entreprenör för att få det hämtat separat.

När infördes återvinning i Sverige?

Svar: Människor har sorterat sina sopor för att kunna återanvända eller återvinna dem i alla tider. Gamla kläder har t.ex. sytts om eller blivit isolering i husen. För tidningar, glas och textil har det funnits organiserad insamling under väldigt lång tid. Det första officiella pantsystemet för glas inrättades redan 1884.

Dagens system med producentansvar för förpackningar och tidningar infördes 1994. Därefter har producentansvar för elavfall, däck, bilar och batterier tillkommit och fler väntas följa. Producentansvaren innebär att alla har en skyldighet att sortera ut dessa avfallsslag och lämna till särskild insamling. Om man saknar möjlighet att lämna exempelvis förpackningar och tidningar vid sin fastighet ska det lämnas vid de insamlingsplatser som producenterna hänvisar till.

Var ska man lämna nagellack och hårspray?

Svar: Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till kommunens insamling, vanligtvis en miljöstation eller vid återvinningscentralen. Sök under Lokal information för att hitta närmaste insamlingsplats just där du bor.

Vad gör jag med gammalt schampo, krämer och lotion?

Det bästa är förstås att använda slut på produkterna. Gammal solskyddskräm går t.ex. bra att använda som fuktlotion. Om produkterna har blivit gamla måste förpackningarna tömmas i vanliga soppåsen. Därefter kan förpackningarna lämnas till återvinning.

Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?

Svar: Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet eller i värsta fall makulering. Samma sak gäller så kallade Post It-lappar. Genom att lägga kuvertet och liknande i soppåsen kan det istället energiåtervinnas.

Vad ska man göra av kasserade dvd- och cd-skivor?

Svar: Dvd- och cd-skivor ska slängas i vanliga soporna. De omfattas inte av producentansvaret för förpackningar och tidningar. Inte heller fodralen ska lämnas till förpackningsinsamlingen – de räknas som en förvaringsask, inte en förpackning. Om kommunen har en särskild insamling för annan plast än förpackningar går det dock bra att lägga fodralen där.

Var jag ska göra av använd frityrolja? Det är fråga om ett par liter.

Svar: Frityrolja bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Ett fåtal kommuner har särskild insamling av matfett, ofta på återvinningscentralen. Om sådan insamling saknas är bästa alternativet att hälla oljan i en plastdunk eller kanske en mjölkkartong, försluta och lägga i vanliga soporna/brännbart. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör.

Hur ska jag sortera omslagspapper och kvitton?

Svar: Omslagspapper sorteras som en pappersförpackning (tillsammans med kartong). Pappersförpackningar och tidningar återvinns vid skilda pappersbruk som är specialiserade för olika papperskvalitéer. Därför ska det inte läggas tillsammans med tidningar.

Ta bort snören och gärna tejp och släng dem i det vanliga hushållsavfallet (eller brännbart i de kommuner som har det).

Kvitton slängs i vanliga soporna, de omfattas inte av producentansvaret för trycksaker.

Hur ska jag sortera el-proppar (säkringar)?

Svar: Proppar från vanliga elskåp i hushåll kan läggas i soppåsen (deponirest om det finns ett sådant alternativ).

Varför är öppningarna till insamlingskärlen för glasförpackningar så små?

Det är av säkerhetsskäl - ingen ska kunna skada sig på glaset. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen?

Drickglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Dessutom är det bara förpackningar av glas som omfattas av producentansvaret för förpackningar.

Dricksglas läggs i soppåsen eller lämnas till kommunens återvinninscentral.

Ställ din egen fråga