Vem gör vad?

Alla ansvarar på något sätt för att avfallshanteringen i Sverige fungerar väl:

Myndigheter

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Det gäller avfall från hushåll men också ''liknande avfall'' från exempelvis restauranger, butiker, kontor etc.

Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Kommunen ska informera invånarna om hur de ska hantera förpackningar och tidningar och miljönyttan med att återvinna dessa material.

Varje kommun ska ha en renhållningsordning och en avfallsplan. Renhållningsordningen ska innehålla de föreskrifter för avfallshantering som gäller för kommunen. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. En kommunal avfallsplan ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Naturvårdsverkets mål är att minska miljöpåverkan från varornas hela livscykel ? från råvara till avfall. De har ett särskilt ansvar att bevaka att avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar och enkelt för konsumenterna. De ska också se till att regelverket och andra styrmedel fungerar effektivt.

Naturvårdsverket stöder andra aktörer i deras miljöarbete genom att:

  • utveckla och förmedla kunskap
  • formulera krav och ambitionsnivåer
  • följa upp och utvärdera.

Miljödepartementet ansvarar för att samordna regeringens miljöpolitik och företräder också Sverige i miljöpolitiska sammanhang inom EU.

För att kunna skapa en ekologiskt god avfallshantering arbetar Miljödepartementet bland annat med att skapa en kraftfull kemikaliepolitik och heltäckande regler kring avfallshanteringen. En högt prioriterad fråga är också att följa upp arbetet med miljökvalitetsmålen för att nå regeringens 15 föreslagna miljökvalitetsmål.

Miljödepartementet står för utformningen av regeringens miljöpolitik i till exempel propositioner och vid internationellt samarbete. Det praktiska genomförandet av nationella beslut ligger hos de centrala myndigheterna, till exempel Naturvårdsverket, och kommunerna.

Myndigheterna är i princip självständiga i förhållande till departementen och har egna beslutsbefogenheter under de riktlinjer, lagar och förordningar som utfärdas av regeringen och riksdagen.

Till början av sidan

Producenterna

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret. Ett sådant finns i dag för:

  • returpapper som tidningar och andra trycksaker
  • förpackningar
  • elektriskt och elektroniskt avfall
  • däck
  • bilar
  • batterier

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. (Lokal information till hushållen ansvarar kommunerna för.) Producenterna ska se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Syftet med producentansvar är att få produkter som förbrukar minsta möjliga mängd naturresurser, de ska vara lätta att återvinna och inte innehålla miljöfarliga ämnen.

Producenterna har anförtrott organisationen och administrationen av producentansvaret till så kallade materialbolag eller servicebolag. Dessa är:

Till sidans början

Hushållen

Hushållen, det vill säga alla invånare, har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns.

Det hushållsavfall som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till kommunens insamling. Man får alltså inte utan tillstånd själv ta hand som sina sopor.

Hushållen har skyldighet att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen. Det gäller alla, oavsett om man bor i villa, bostadsrätt eller flerbostadshus.

Fastighetsägare

De som äger flerbostadshus måste se till att hyresgästerna kan lämna sina sopor ifrån sig nära sin bostad.

Det ska också finnas möjlighet att lämna grovsopor i eller nära huset. De som äger fastigheten ska alltså ordna ett särskilt rum för grovsopor eller regelbundet beställa en container där avfallet kan slängas. Grovsoprum ska tömmas regelbundet så det inte blir fullt. För bostadsrätter är det föreningen som ska ordna utrymme för grovsopor eller container.

Andra avfallsproducenter

Kommunerna ansvarar inte bara för hushållsavfall från privatpersoner utan också för liknande avfall från kontor, restauranger, skolor etc.

Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, exempelvis industrier och företag i byggbranschen, ansvarar själva för att avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt.

Till sidans början