Statistik

Här finns den senaste statistiken kring hur mycket vi slänger och hur mycket vi återvinner.


Under 2018 behandlades 4 771 450 ton hushållsavfall. Det motsvarar 466 kilo per person - en minskning jämfört med 2017, då mängden landade på 473 kg per person.

Procentuellt fördelas behandlingssätten för hushållsavfall så här under 2018:

  • 15,5 procent går till biologisk återvinning
  • 34,3 procent materialåtervinning
  • 49,5 procent förbränning med energiutvinning
  • 0,7 procent deponering

Mängden hushållsavfall är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från verksamheter. 2016 uppkom 27,5 miljoner ton avfall från verksamheter i Sverige. Till det kommer 110 miljoner ton som uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.

Tidningar och trycksaker: 2018 samlades 191 379 ton returpapper in för materialåtervinning. I en internationell jämförelse är det ett bra resultat. Allt insamlat papper materialåtervinns i svenska pappersbruk.

Pappers- och kartongförpackningar, wellpapp: 142 054 ton pappersförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2018. Det innebär att drygt 80 procent materialåtervanns, mer än målet som ligger på 65 procent.

Metallförpackningar: 16 773 ton metallförpackningar samlades in för materialåtervinning 2018. Återvinningsmålet ligger på 70 procent, vilket man klarade – drygt 81 procent återvanns.

Plastförpackningar: Drygt 42 procent av plastförpackningarna eller 76 841 ton samlades in för materialåtervinning under 2018. Återvinningsmålet ligger på 30 procent.

Glasförpackningar: 223 322 ton förbrukade glasförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2018. Det motsvarar 93 procent av det som sattes på marknaden. Återvinningsmålet ligger på 70 procent, vilket alltså överskreds.

Statistiken för förpackningar bygger på underlag från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Mindre mängder samlas in andra vägar. Läs mer på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida

Pantburkar och pantflaskor: 2015 återvanns 84 procent av alla burkar och PET-flaskor med pant. I genomsnitt pantades 171 burkar och flaskor per person, 2 fler än året innan. Målet ligger på 90 procent återvinning för såväl aluminiumburkar som PET-flaskor.

Återlämningen av returflaskor i glas är cirka 98 procent för 33 cl. Varje glasflaska i retursystemet går cirka 40 varv från bryggeri och handel till konsument och tillbaka innan de skrotas ut för att de blivit repiga. På ett år hinner varje flaska i snitt gå två varv.

Läs mer om återvinning av PET-flaskor och burkar på Returpacks hemsida.

Träförpackningar: 2014 sattes 77.000 ton träförpackningar på den svenska marknaden. Därav materialutnyttjades 22 procent och 79 procent energiutvanns. Målet är att minst 15 procent av träförpackningarna ska materialåtervinnas.

Elektriskt och elektroniskt avfall: Insamlingen av elavfall under 2018 hamnade på 149 021 ton. Det motsvarar 14,5 kg per person. EU:s insamlingsmål är 4 kg elavfall per invånare och år, vilket nåddes flera gånger om.

2018 samlades drygt 3 000 ton batterier in.

Läs mer om mängden återvunnet elavfall i El-Kretsens statistik.

Läs mer om återvinning av batterier på Batteriåtervinningens hemsida.

Siffrorna är hämtade från El-kretsen och Recipo.

Matavfall och trädgårdsavfall: 2017 samlades 741 280 ton hushållsavfall in för kompostering eller rötning. Totalt var det 15,5 procent av hushållsavfallet som behandlades genom biologisk återvinning.

Brännbart: 2017 gick 2 400 440 ton hushållsavfall till energiutvinning, motsvarande 50,3 procent. Det är en liten ökning jämfört med 2016.

Deponering: 2017 deponerades 0,5 procent av hushållsavfallet, 23 650 ton. Det är en minskning med 23,7 procent från året innan. På längre sikt har deponerade mängder minskat mycket.

Däck: Däck omfattas av producentansvar och räknas som industriavfall.Under 2017 kunde 88 000 ton material återvinnas från däck, enligt Svensk Däckåtervinning.

Läs mer på Svensk Däckåtervinnings hemsida.

 

Läs mer om mängden hushållsavfall på Avfall Sveriges hemsida.

 Senast uppdaterad: 2019-07-01