Mer sortering och minskat restavfall

Förra året behandlades 467 kg/person eller totalt drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen i Sverige, vilket är oförändrat jämfört med 2018. Det visar ny statistik över hushållsavfall i Sverige som Avfall Sverige har presenterat.

Årets statistik visar att mängden restavfall minskat med fyra procent och insamlingen av matavfall har ökat med sju procent. Totalt minskade mat- och restavfallet från 216 till 209 kg/person. Även insamlingen av förpackningsavfall från hushåll har ökat med fyra procent, från 48 till 50 kg per person. Samtidigt ökar andelen kommuner med fastighetsnära fyrfacksinsamling.

35 procent, 1,7 miljoner ton, gick till materialåtervinning, inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 161 kg/person och är i samma nivå som föregående år. Cirka 686 000 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 67 kg/person. Det är en minskning sedan 2018. En förklaring till minskningen av behandlat matavfall kan vara att anläggningarna har blivit bättre på att redovisa behandlade mängder exklusive spädvatten. 14 procent av hushållsavfallet behandlades genom biologisk återvinning 2019. Energiåtervinningen ökade med nästan 2 procent till 2,4 miljoner ton, 235 kg/person. 50 procent av hushållsavfallet gick till energiåtervinning 2019. Deponering av hushållsavfall ökade med 13 procent till 37 370 ton, 4 kg/person. Deponering står för 0,8 procent av den totala behandlingen, vilket är bland de lägsta i världen.

Under 2019 samlades det in mycket trädgårdsavfall, då det var ett gynnsamt år för växtligheten. Det återspeglar sig i både statistiken för kompostering och för energiåtervinning, som båda ökar på grund av det.

Om statistiken: 
Statistiken över hushållsavfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web, men även från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av hushållsavfall i Sverige 2019 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering.