Högkonjunktur ger ökande avfallsmängder

Avfallsmängderna ökar igen, en trend som återkommer i varje högkonjunktur sedan många år tillbaka. Men att tillväxt leder till ökade avfallsmängder är ett samband som kan – och som måste – brytas.

Avfall Sverige presenterar nu ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades 4783 000 ton, 473 kg per person, en ökning med 2,5 procent från 2016 till 2017. Under samma period har BNP, som är ett mått på ekonomisk tillväxt, ökat med 2,4 procent.

En stor del av avfallsökningen består av grovavfall till energiåtervinning. Restavfallet, det som vi lägger i den vanliga soppåsen, har minskat.

Läs mer om svensk avfallshantering och statistik här