Här återvinner du

Mer fastighetsnära insamling

Ordna mer insamling vid flerbostadshus - här får du en kort vägledning.

Förpackningar, tidningar, batterier, smått elavfall, visst farligt avfall och grovavfall. Allt är sådant som man kan ordna insamling för vid flerbostadshus utöver den vanliga soppåsen. Det ger bra service till de boende. Den extra kostnaden för att få fler avfallsslag hämtade kan vägas upp av minskade kostnader för restavfallet, som brukar minska rejält när källsorteringen förenklas.

I takt med att avfallshanteringen utvecklas kan också andra avfall tillkomma, exempelvis textil. Ta gärna höjd för det när ni planerar för fastighetsnära insamling.

Att tänka på

  • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall, därför bör avfallsutrymmet ligga så nära bostäderna som möjligt.
  • Alla avfallsslag bör kunna lämnas på samma ställe fast i olika behållare. Utrymmet bör placeras strategiskt där boende passerar naturligt. Det går bra att välja ut vissa avfallsslag som ska samlas in på plats, medan andra kan hänvisas till återvinningsstation eller återvinningscentral.
  • Storleken på avfallsutrymmet bestäms av hur många sopkärl ni behöver. Det är bra om det finns flexibilitet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår.
  • Ett grovsoprum kan också bli ett bytesrum, där de boende kan byta saker med varandra – men informera och skylta tydligt så att alla vet vad som gäller och när det töms.
  • För fastighetsnära insamling av farligt avfall krävs särskilda åtgärder – diskutera det med kommunen och med avfallsinsamlaren.
  • Ge sophämtarna en bra arbetsmiljö: korta avstånd och hårdgjord yta utan trappsteg där sopkärlen ska dras samt breda vägar så att sopbilen kommer fram
  • Tänk på att avfallsutrymmet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent, att det finns god ventilation och bra belysning

Mängder

Det kan vara svårt att beräkna hur många kärl som behövs. På Avfall Sveriges webbplats hittar du en dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen.

För hämtning av batterier, elavfall, farligt avfall och grovavfall – kontakta din kommun.

Senast uppdaterad: 2023-09-27