Fakta om avfall

Farliga ämnen

Dina sopor innehåller farliga ämnen som måste tas omhand på ett särskilt sätt.

Det viktigaste att sortera ut är det farliga avfallet, det vill säga sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska produkter och växtskyddsmedel.

Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk för att de farliga ämnena sprids i naturen. Det är inte möjligt för vanliga förbränningsanläggningar att helt rena alla sorters föroreningar. Farliga tungmetaller som bly och kvicksilver riskerar att spridas om batterier läggs i soppåsen. Om lösningsmedel hamnar bland trädgårdsavfallet kanske stora mängder kompost måste kasseras. Det är omöjligt att få bort föroreningar eller giftiga ämnen ur kompost eller biogödsel.

Att låta det farliga avfallet ligga kvar hemma är inte alltid en bra idé. Det finns en risk att behållare åldras och börjar läcka. Små barn kan råka komma åt farliga ämnen: en enstaka klunk kan ge allvarliga skador. Oljerester, exempelvis indränkta trasor, kan självantända och sprayburkar kan explodera om de står varmt. Därför är det alltid säkrast att lämna det farliga avfallet till insamling.

Ämnen som kan finnas i soporna

Det finns många ämnen som är skadliga för människor eller miljö om de inte tas om hand på ett riktigt sätt. Några exempel:

Äldre termometrar, vissa batterier, lysrör, lågenergilampor och en del elektriska produkter innehåller kvicksilver. Det är ett av de farligaste miljögifterna som finns. Hos människor kan det skada centrala nervsystemet och njurarna. En tesked kvicksilver räcker för att förgifta en medelstor svensk sjö. Kvicksilver lagras i kroppen både hos människor och djur och kan även skada ofödda foster. Det är en anledning till att gravida kvinnor inte bör äta fisk från insjöar; det finns fortfarande 50 000 svenska sjöar där kvicksilverhalten är högre än vad myndigheterna bedömer som acceptabelt.

Flera andra metaller, exempelvis bly och kadmium från elavfall och batterier, stannar också kvar länge om de hamnar i naturen. De kan ge njurskador, skador på skelettet, försämrad inlärningsförmåga, sämre mörkerseende, blodbrist och störningar i nervsystemet.

Lösningsmedel finns bland annat i färg och lack. De kan vara giftiga och orsaka minnesstörningar, retlighet och cancer. Oftast är de också brandfarliga.

Färger innehåller förutom lösningsmedel också många andra ämnen som kan vara farliga. Äldre färger innehåller ofta tungmetaller och moderna färger kan innehålla konserveringsmedel och nonylfenol som det tar lång tid att bryta ner i naturen.

Olja är det vanligaste farliga avfall som lämnas till återvinningscentralerna. Det mesta är spillolja från byte av motorolja på bilar. De innehåller giftiga ämnen och kan även innehålla tungmetaller, bland annat bly. Det tar väldigt lång tid för naturen att bryta ner dessa ämnen.

Kemikalier, som kan finnas i rengöringsmedel, tändvätska och bekämpningsmedel, kan bland annat ge cancer och påverka arvsmassan och djurs och människors förmåga att fortplanta oss (få barn). Även små mängder kan ge allvarliga skador.

Läs mer om hur farligt avfall tas om hand

Senast uppdaterad: 2023-08-17