Fakta om avfall

Biologisk behandling

Organiskt avfall kan behandlas genom rötning eller kompostering.

Rötning

Rötning sker till skillnad från kompostering utan tillgång till syre. Det är idag den vanligaste metoden att behandla matavfall. Vid rötning blandas ofta matavfall med gödsel och avfall från slakterier och livsmedelsindustrin. Det vanligaste är att avfallet först värms för att döda eventuella smittämnen, så kallad hygienisering. Därefter pumpas det in i en rötningstank utan tillgång till syre, där det ligger omkring 20 dagar. Under den perioden bryts avfallet ner av mikroorganismer och samtidigt bildas biogas. 

Biogasen består huvudsakligen av metan och koldioxid. Gasen kan renas från koldioxid, uppgraderas, och kan då användas som fordonsbränsle eller inom industrin. Jämfört med fossila bränslen ger biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Andra användningsområden för biogas är el- och värmeproduktion.

Det som är kvar i tanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel inom jordbruket.

I Sverige finns omkring 35 anläggningar som rötar matavfall, varav ett tiotal är avloppsreningsverk som rötar matavfall tillsammans med slam.

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Exakt hur den komplicerade mikrobiologiska nedbrytningen går till har vi fortfarande begränsad kunskap om. Vad vi vet är att olika mikroorganismer samverkar och avlöser varandra under olika skeden i nedbrytningen. Vid kompostering utvecklas värme, som mest 60-70 grader.

Kompost är ett långtidsverkande gödselmedel och används därför oftast som jordförbättring i trädgårdar, parker och vid markanläggningar.

Det finns omkring tre anläggningar som komposterar matavfall i Sverige.

Kvaliteten i centrum

En stor del av hushållens avfall, nästan fyra femtedelar, är biologiskt lättnedbrytbart som till exempel matrester och trädgårdsavfall.

Som mest brukar dock inte mer än mellan 40 och 50 procent av hushållens matavfall sorteras ut för kompostering eller rötning. Orsaken till att inte allt sorteras ut är att avfallet måste vara rent. Om allt som kan behandlas biologiskt skulle sorteras ut är risken stor att slutprodukten blir förorenad. Det skulle göra det svårt att använda den färdiga komposten eller biogödseln. Dessutom finns det begränsningar i vilken typ av avfall som passar i olika behandlingsanläggningar.

Senast uppdaterad: 2023-09-26