Fakta om avfall

Producenter

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar.

Det finns särskilda producentansvar för olika sorters avfall: 

  • ballonger
  • batterier
  • bilar
  • däck
  • förpackningar
  • elektriskt och elektroniskt avfall
  • läkemedel
  • vissa tobaksvaror och filter
  • våtservetter som innehåller plast

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem samt se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Vi vill eftersträva produkter som förbrukar minsta möjliga mängd naturresurser, de ska vara lätta att återvinna och inte innehålla miljöfarliga ämnen.

Senast uppdaterad: 2023-12-12