Fakta om avfall

Elavfall

Elavfall innehåller material som kan återvinnas. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Istället för att gräva upp nytt material ur jorden är det därför bra för miljöns skull att vi tar hand om det som redan finns i omlopp. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Olika typer av elavfall hanteras på olika sätt. I rubrikerna nedan kan du läsa mer om hur elavfallet hanteras.

Stora vitvaror

Till stora vitvaror hör alla sorters hushållsmaskiner, utom just kyl och frys. Det består mest av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar. De kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB. Därför plockas vissa delar bort för hand innan vitvaran tuggas sönder i en fragmenteringsanläggning som separerar glas, metall och plast. De olika metallerna återvinns för att användas i nya produkter.  Vitvaror innehåller mest stål, men även aluminium och koppar.

Kyl och frys

Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Sedan 1995 är det förbjudet att använda freoner i kylskåp. Ändå är nästan vartannat skåp så gammalt att det innehåller freoner, och för att inte ta onödiga risker hanteras alla kylmöbler i samma process där eventuella freoner omhändertas i slutna system.

Freonerna tas omhand i två steg. I steg ett punkteras kylkretsen och köldmediet sugs ut med vakuum. Därefter demonteras kompressorn och systemet töms på olja. I det andra steget tuggas produkterna i en sluten process för att tillvarata freonerna i isolering. När freonerna och oljan är borta separeras metaller och plaster för återvinning till nya produkter. Freonerna förstörs vid väldigt hög temperatur eller omvandlas till saltvatten.

Glödlampor och lysrör

Här ingår alla typer av smålampor. I lysrör och lågenergilampor finns lyspulver som innehåller kvicksilver. Det är viktigt att omhänderta kvicksilvret på ett säkert sätt. Det görs genom att driva ut kvicksilvret ur lyspulvret. Lamporna krossas i ett slutet system och tvättas i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret. Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan och fångas upp i slutna behållare, och fasas ut ur kretsloppet. Det renade glaset skickas sedan till glasåtervinning. Metall- och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag. I samma process behandlas såväl glöd- lågenergi- och LED-lampor.

Batterier

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod. Alla batterier som samlas in måste därför först sorteras. Materialet i de flesta batterier återvinns genom nedsmältning och destillation.

Batterier som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet.

Övriga batterier skickas till återvinningsanläggningar där materialen och ämnena i dem återvinns, till exempel litium, bly, nickel och kobolt. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för att materialen ska kunna återvinnas. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa av organiskt material. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan det organiska materialet omhändertas som farligt avfall.

Även inbyggda batterier som demonteras ur olika elprodukter återvinns vid dessa anläggningar.

Diverse elektronik

Den största återvinningsgruppen inom elavfall är små och medelstora produkter som återfinns i hemmet, exempelvis datorer, tv-apparater, leksaker, mobiltelefoner dammsugare mm. Många produkter i kategorin behandlas i automatiska processer, andra kräver särskild behandling. TV-apparater måste till exempel behandlas manuellt. Vissa produkter, som batterier och kondensatorer, innehåller farliga ämnen som PCB och måste demonteras. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. Koppar, aluminium och järn återvinns på smältverk. Kretskorten i datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel guld och silver, som också återvinns och används som råvara i nya produkter. Tyg, trä och plast som inte kan återvinnas förbränns på särskilda anläggningar. Värmen används till fjärrvärme och elproduktion. Rökgaserna renas och eventuella föroreningar fångas upp.

Senast uppdaterad: 2024-01-22