Fakta om avfall

Konkreta miljömål

Det finns flera mål för avfallshanteringen i Sverige. En del är gemensamma för hela EU.

  • Matavfallet ska minska. Matsvinnet hos hushåll och i butiker ska minska med 50 procent till år 2030 (globalt FN-mål).
  • Av det matavfall som ändå uppstår från hushåll, storkök och restauranger ska minst 50 procent sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara senast 2018. Minst 40 procent ska behandlas så att även energin tas tillvara.
  • Minst 70 viktprocent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinning senast 2020.
  • Den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av avfall och material i anläggningsarbeten ska öka.
  • Återanvändningen av hushållens avfall ska öka.
  • Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka.
  • Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst 90 procent av hushållen ska vara nöjda med insamlingen.
  • Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall.
  • Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster.

Senast uppdaterad: 2023-09-26